Milieu & Duurzaam Toerisme

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief.
Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma hieronder nalezen.
Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.

Duurzaam Toerisme Missiestatement

Ons streven is bij te dragen aan een duurzame samenleving en aan duurzaam toeristisch ondernemen. Het doel van ons DTO-beleid is om de negatieve milieu-, sociaal-culturele en economische gevolgen van ons product te minimaliseren. Wij steunen onze leveranciers om een betere duurzaamheidsstandaard te behalen, creëren meer bewustwording onder onze afnemers en stimuleren meer duurzaam reisgedrag.

Milieubeleidsverklaring

De laatste jaren richt de aandacht van de producent en consument zich meer en meer naar de effecten van ons gedrag (zowel productie als consumptie) op onze omgeving, en langzaamaan groeit het besef dat in dat opzicht de reisorganisator niet slechts dienstverlener is, maar ook daadwerkelijk producent, met een product dat net zozeer vervuilend kan zijn als andere producten. Het gevoel en de noodzaak om de vervuiling terug te dringen èn te voorkomen, wordt parallel daaraan sterker.

Ook Schiethart Reizen wil een bijdrage leveren aan de zorg voor het milieu, in brede zin, ook al wordt het wellicht daarin enigszins beperkt door zijn kleine omvang. Door die kleine omvang zullen keuzen de komende jaren eerder 'passief' (bijv. kiezen uit de minst kwade oplossingen) dan 'actief' (bijv. veranderingen eisen van exploitanten van acccommodatie of vervoer) zijn. Daarnaast is het bij een éénmansbedrijf als dat van Schiethart Reizen onmogelijk om een aparte milieucoördinator aan te stellen en derhalve veel tijd vrij te maken voor een veelomvattend milieubeleid. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen Schiethart Reizen op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen (en vormden voor een deel in het recente verleden al) het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van Schiethart Reizen en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

Schiethart Reizen streeft de volgende doelstellingen na:

voldoen aan milieuwet- en regelgeving
opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van Schiethart Reizen. Dit betekent dat milieu, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:
de productie en verspreiding van drukwerk
de verkoop van producten (souvenirs, gidsen etc.)
de voorlichting aan de consument
de samenstelling van arrangementen (milieu als een van de criteria bij de keuze van vormen van vervoer, verblijf en vermaak)

Om deze doelstellingen te bereiken zal Schiethart Reizen zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in overweging worden genomen (als éénmansbedrijf is er geen overleg). Daarnaast zullen initiatieven van freelance medewerkers om de negatieve milieu-effecten van de producten en diensten van Schiethart Reizen te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

TREES FOR ALL

In het kader van het milieuprogramma van Schiethart Reizen willen wij U graag op de Stichting Trees for All attenderen:

'Trees for All is geen touroperator, reisbureau of boekingskantoor. U vliegt en boekt gewoon met de maatschappij van Uw keuze (of in dit geval de keuze van Schiethart Reizen). Aanvullend kunt U via Trees for All voor een bescheiden bedrag per vlucht de Klimaateffecten neutraliseren. Met de opbrengsten financiert Trees for Travel de aanleg en het behoud van bos, minimaal zoveel als nodig is om binnen een jaar alle uitgestoten broeikasgassen ten behoeve van uw vliegreis(-zen) te compenseren. Gegarandeerd, gecertificeerd. U ontvangt per e-mail Uw certificaat.

Trees for All is een stichting zonder winstoogmerk. Natuur en milieu zijn onze enige aandeelhouders. Een zo groot mogelijk deel van uw bijdrage komt daarom ten goede aan de bossen en de mensen die voor hun bestaan van bossen afhankelijk zijn. Hierdoor is het mogelijk om voor een betaalbaar bedrag de effecten van alle broeikasgassen te compenseren. Bij vliegen zijn die effecten circa twee keer zo groot als van alleen CO2. Dit noemen we Klimaatcompensatie in tegenstelling tot CO2-compensate.

Trees for All werkt zo eenvoudig en inzichtelijk mogelijk. We hanteren eenheidstarieven, vergelijkbaar met wat de posterijen doen. Zo weet u in een oogopslag waar u aan toe bent.
Een retourvlucht binnen West-Europa geeft gemiddeld een uitstoot van 0,75 ton CO2-equivalenten. Circa 2 bomen moeten een aantal jaren groeien om dit weer op te nemen.
U betaalt voor een certificaat van 0,75 ton CO2-compensatie € 7,50 (inclusief BTW). Wij zorgen ervoor dat hiervoor nog eens circa 7 bomen extra kunnen worden geplant. Geen extra administratiekosten, uw bijdrage moet zoveel mogelijk ten goede komen aan het bos en de mensen ter plaatse.

Voor de verste reizen moet 7,5 ton worden gecompenseerd (€ 75,00 en 22 extra bomen).
Na overboeking van uw bijdrage ontvangt u snel uw op naam gestelde certificaat.'

Wilt U meer weten hierover:

Trees for All 
Postbus 9 
6800 AA  Arnhem 
Tel.: 026-8450894 
www.treesforall.nl